statuten TTL (def)

Algemeen
Artikel 1. De “Trim- en Toerclub Leusden” stelt zich ten doel de beoefening van de wielertrimsport, een en ander in de ruimste zin des woords.
Artikel 2. Alle leden hebben het recht van inzage van de statuten en het huishoudelijk reglement, waarvan tenminste één exemplaar bij het secretariaat van de vereniging aanwezig is.
Artikel 3. De leden zijn verplicht aan de secretaris van adreswijziging schriftelijk mededeling te doen.

Lidmaatschap
Artikel 4.Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd bij de secretaris.
Artikel 5.Het bestuur heeft het recht leden te weigeren. De redenen zullen, indien niet van te persoonlijke aard, schriftelijk aan het te weigeren lid worden medegedeeld.
Artikel 6.Het N.R.T.U.-lidmaatschap is alleen aan te vragen via de secretaris, mits aan alle financiële verplichtingen is voldaan. Tevens is voorwaarde, dat elk lid dekking geniet onder een geldige particuliere aansprakelijkheidsverzekering.
Artikel 7. Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging aan de secretaris, voor 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar.
Artikel 8a. ONTZETTING. Wanneer  een lid door handelingen in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of andere in de vereniging van kracht zijnde regels of besluiten dan wel op andere wijze de belangen van de vereniging of haar leden benadeelt, kan hij worden ontzet. Het bestuur dient het betreffende lid schriftelijk in kennis te stellen van zijn ontzetting; de overige leden dienen binnen een week schriftelijk op de hoogte te worden gesteld van de ontzetting. Het lid kan binnen 1 maand bij de algemene ledenvergadering in beroep gaan.
Artikel 8b. SCHORSING. Indien het bestuur ontzetting overweegt op grond van de redenen in artikel 8a genoemd, kan het bestuur gedurende een periode van maximaal 3 maanden besluiten tot schorsing. Deze periode wordt door het bestuur gebruikt om de gronden van de ontzetting te onderzoeken. Indien binnen 3 maanden geen schriftelijke uitspraak door het bestuur wordt gedaan, vervalt de schorsing. Het bestuur dient het betreffende lid schriftelijk in kennis te stellen van zijn schorsing.
Artikel 8c. HELMPLICHT De vereniging stelt voor toerfietsers het dragen van een helm tijdens alle clubevenementen (waaronder clubtrainingsritten) verplicht. Het niet dragen van een helm bij clubevenementen kan uiteindelijk leiden tot ontzetting.

Bestuur
Artikel 9. Het bestuur heeft de leiding in alle zaken de vereniging betreffende, houdt een wakend oog op de naleving van de statuten en reglementen en treedt op waar belangen en rechten van de vereniging behartigd of verdedigd moeten worden.
Artikel 10. Het bestuur alsmede haar voorzitter worden door de algemene ledenvergadering uit haar midden benoemd. Het bestuur benoemt uit haar midden een secretaris en penningmeester. Dit alles volgens het bepaalde in artikel 9 van de statuten.
Artikel 11. Elk bestuurslid heeft twee jaar zitting en kan zich herkiesbaar stellen. In verband met de continuïteit, wordt er naar gestreefd, het bestuur niet in haar geheel te laten aftreden.
Artikel 12. Voor vacatures in het bestuur worden door het bestuur kandidaten gesteld. Deze kandidaatstelling dient 4 weken voor de algemene ledenvergadering bekend gemaakt te worden. De leden hebben het recht tegenkandidaten te stellen. De namen van de kandidaten, die door de leden worden gesteld, dienen onder overlegging van een lijst met daarop de handtekeningen van tenminste vijf leden, die de betrokken kandidaten steunen, te worden ingediend bij de secretaris, uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de ledenvergadering, waarop de verkiezing zal plaatsvinden.
Artikel 13. De voorzitter waakt in het bijzonder voor de belangen van de vereniging. Hij leidt de vergaderingen en verleent het woord in de volgorde, waarin het gevraagd wordt. Hij is niet verplicht meer dan driemaal aan hetzelfde lid over hetzelfde onderwerp het woord te verlenen. Hij draagt zorg voor eer en goede naam van de vereniging, en ziet toe op een goede administratie en een juist beheer. Tevens ziet hij erop toe, dat alle besluiten, genomen door algemene of bestuursvergaderingen, worden uitgevoerd.
Artikel 14. De secretaris is belast met al die werkzaamheden die geacht warden tot zijn taak te behoren. Hij is gerechtigd de correspondentie namens het bestuur te ondertekenen. Hij zorgt ervoor dat de bestuurs- en gewone leden tijdig ter vergadering worden bijeengeroepen. Het verenigings-archief wordt door hem bewaard. Hij zal voorts bijhouden:
a.  een notulenboek der bestuursvergaderingen
b.  een notulenboek der ledenvergaderingen
c.  een ledenlijst.
Hij is verplicht alle bij hem binnengekomen bescheiden ten spoedigste ter kennis van het  bestuur te brengen en kopie te houden van alle stukken die namens de vereniging verzonden  worden. Hij brengt verslag uit op de algemene ledenvergadering.

Artikel 15. De penningmeester  is belast met het geldelijke beheer van de vereniging. Op een jaarlijkse  algemene ledenvergadering brengt hij verslag uit van het geldelijke beheer. Dit betreft de  financiële positie gedurende het afgelopen jaar en een begroting voor het komende jaar.  Een commissie van tenminste twee leden, te benoemen door de algemene ledenvergadering  moet dit geldelijke beheer controleren. Op hun advies zal de algemene ledenvergadering dit al  dan niet goedkeuren. De leden van deze kommissie hebben maximaal twee jaar zitting.
Artikel 16. De overige bestuursleden zullen alle werkzaamheden verrichten, die in het belang van de  vereniging nodig zijn en staan andere bestuursleden in hun werkzaamheden bij.
Artikel 17. Het bestuur heeft de bevoegdheid om uit de leden kommissies te benoemen met bepaalde door  het bestuur vast te stellen taken. De kommissies staan onder leiding en zijn verantwoording  verschuldigd aan het bestuur.

Vergaderingen
Artikel 18. De leden worden schriftelijk met in acht neming van een termijn van tenminste veertien dagen  tot het bijwonen van de vergadering opgeroepen. De oproep vermeldt de te behandelen  punten.
Artikel 19. Tijdens de algemene ledenvergadering vinden de diverse bestuursver of herverkiezingen plaats.  Indien tussentijds een der bestuursleden zijn functie opzegt, is de rest van het bestuur  gemachtigd voor deze functie, indien nodig, tijdelijk, een door hen te kiezen persoon de  vacature te laten vervullen, tot aan de algemene ledenvergadering.
Artikel 20. De voorzitter is bevoegd uit de leden een stembureau te benoemen. Bij verschil van mening  over de geldigheid van de stembriefjes beslist de voorzitter van de vergadering of het  stembureau als dit aanwezig is. Stembriefjes waar iets anders op voorkomt dan de naam van  een van de kandidaten zijn van geen waarde.
Artikel 21. De door een algemene ledenvergadering genomen besluiten zijn voor de gehele vereniging  bindend. De leden zijn tot een goede uitvoering van de genomen besluiten verplicht.

Financiën
Artikel 22. De contributie wordt jaarlijks voor het volgende seizoen op de algemene ledenvergadering  vastgesteld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:
–  leden
–  huisgenoten (alleen zij, die op hetzelfde adres wonen als genoemd lid)
–  jeugdleden (onder jeugdleden wordt verstaan, degenen die bij het openen van het nieuwe contributiejaar de leeftijd van 15 jaar nog niet hebben bereikt).
Artikel 23. De contributie dient jaarlijks vóór 1 februari te worden betaald. Indien hieraan niet wordt voldaan, kan het betreffende lid door het bestuur worden geschorst. Van deze schorsing wordt het lid schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien het binnen een maand na de schorsing nog niet heeft betaald, volgt ontzetting uit het lidmaatschap. In tegenstelling tot het genoemde in artikel 8a zullen de leden hierover worden genomineerd via de eerstvolgende uitgave van het clubblad.
Artikel 24. Degenen die na 1 augustus lid worden betalen de helft van de contributie.

Introductie
Artikel 25. Tot introductie zijn gerechtigd alle leden en jeugdleden. Introductie kan plaats hebben bij de door de vereniging te houden evenementen. Deelname aan evenementen door de vereniging georganiseerd kunnen plaatsvinden tegen de vastgestelde meerprijs dan wel het door leden verschuldigde inschrijfgeld. Het bestuur is bevoegd aan iedere introductie terstond een einde te maken, op grond van de houding of gedragingen van de betrokkene.

Slotbepalingen
Artikel 26. De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor letsel en materiële schade in welke vorm dan ook, tijdens het vervoer van en naar en gedurende fietsevenementen in den lande, of in het buitenland.
Artikel 27. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet en in bijzondere omstandigheden is het bestuur, indien het dit in het belang van de vereniging noodzakelijk acht, gerechtigd, zonodig zonder een nadere goedkeuring van de algemene ledenvergadering, de vereiste maatregelen te nemen.
Artikel 28. Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts door de ledenvergadering in behandeling worden genomen, indien dit is vermeld op de oproep, zoals bedoeld in artikel 18 van dit reglement.
Artikel 29. Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts worden aangenomen, indien tenminste 1/3 gedeelte van het totaal aantal stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig is. Indien het vereiste aantal niet aanwezig is, zal binnen 4 weken met inachtneming van een oproeptermijn van 1 week een tweede vergadering worden gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezige stemmen kan beslissen.

februari 1988.